Algemene Voorwaarden

Psychologie Praktijk Michelle Coenen

Artikel 1. Definities

1.1. De opdrachtnemer: Psychologie Praktijk Michelle Coenen
1.2. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot levering van diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Psychologie Praktijk Michelle Coenen en de opdrachtgever.

Artikel 3. Offertes

3.1. De offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en zijn tot nader genoemde periode geldig.

Artikel 4. Betalingen

4.1. Opdrachtnemer stuurt binnen een tot zeven dagen na de onderzoeks- en/of behandelings- datum een factuur naar de opdrachtgever.
4.2. De door opdrachtnemer aan de opdrachtgever gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
4.3. Indien door de opdrachtgever aan opdrachtnemer machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt hiervan op zeven dagen na de factuurdatum gebruikt gemaakt.
4.4. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, of indien binnen zeven dagen na de onder art. 4.3. bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim.
4.5. Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zal opdrachtnemer de opdrachtgever eerst een kostenloze betalingsherinnering sturen, waarin hij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt opdrachtnemer de opdrachtgever uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.
4.6. Voldoet de opdrachtgever binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
4.7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.
4.8. Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat zij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.

Artikel 5. Overmacht en ontbinding

5.1. Ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever kan uitsluitend via een aangetekend schrijven.|
5.2. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever binnen een maand voor het starten van de opdracht, is opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd. Bij eerdere annulering worde 50 % van de kosten in rekening gebracht.
5.3. Opdrachtnemer kan de overeenkomst ontbinden in het geval van overmacht en is niet gehouden aan haar verplichtingen. De overeenkomst wordt dan eenzijdig ontbonden en kan, in overleg, eventueel op een later moment worden voortgezet.
5.4. Onder overmacht worden alle omstandigheden begrepen waarop opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, dien ten gevolge de opdracht niet of onvolledig uitgevoerd kan worden of tijdelijk wordt verhinderd. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt de omstandigheid dat opdrachtnemer niet in staat is om haar medewerking aan een opdracht te verlenen door ziekte of onvoorziene omstandigheden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk, behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer voor enige directe en-/ of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, tijdens de of ten gevolge van de uitvoering van de opdracht.
6.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk, behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer, voor enige directe en-/ of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan het eigendom van opdrachtgever en-/ of deelnemer.
6.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk, behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer, voor enige directe schade die opdrachtgever en-/ of deelnemer heeft geleden ten gevolge van het niet (of niet volledig) doorgaan van de opdracht.
6.4. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de te leveren diensten.
6.5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit hoofde van deze opdrachtnemer, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

Artikel 7. Afspraken afzeggen

7.1. Afspraken door deelnemer moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is opdrachtgever gerechtigd de gereserveerde tijd van de deelnemer bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8.

8.1. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd de geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Scroll to Top